a หน้าหลัก       b ข้อมูลหน่วยงาน       cบุคคลากร          d องค์ความรู้        e เอกสารดาวโหลด        f ติดต่อ            แผนที่เว็บ
   
  ดาวโหลด
แบบยื่นความจำนง กษ.01
ใบติดรูปการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
แบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร
แบบคำร้องอื่นๆ  (ยกเลิกครัวเรือนเกษตรกร/เปลี่ยนหัวหน้าครัวเรือน/เปลี่ยนสถานที่ขึ้นทะเบียน)
   
   
   
แบบฟอร์มวิสาหกิจชุมชน
แบบคำขอจดทะเบียน (สวช.01)
แบบคำร้องคัดค้านการจดทะเบียน (สวช.02)
แบบคำขอดำเนินกิจการต่อ (สวช.03)
แบบคำร้องขอเพิกถอน หรือ ยกเลิกทะเบียน (สวช.04)
แบบคำร้องขอปรับปรุงทะเบียน (สวช.05)
แบบคำร้องอุทธรณ์คัดค้าน การไม่รับจดทะเบียน หรือ เพิกถอนทะเบียน (สวช.06)
แบบคำร้องทั่วไป (สวช.07)
แบบสินค้า 01
แบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของวิสาหกิจชุมชน
แบบประเมินศักยภาพ ปี 55
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
สำนักงานเกษตรอำเภอบางปลาม้า กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150
Email.Bangplama@doae.go.th