a หน้าหลัก       b ข้อมูลหน่วยงาน       cบุคคลากร          d องค์ความรู้        e เอกสารดาวโหลด        f ติดต่อ            แผนที่เว็บ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
zzz
ประชุมชี้แจงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 13/02/61
ฝึกอบรมหลักสูตรกลางการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ (เกษตรกร ปี 2560) 07/02/61

ติดตามเยี่ยมเยียนกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดโพธิ์ศรี ี หมู่ที่ 12 ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 01/02/61

การติดตามเยี่ยมเยียนกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๒ (วัดลาดหอย)

การจัดเก็บข้อมูล กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขนมหวานป่าพฤกษ์ 24/01/61
การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ 17/01/61
การเยี่ยมเยียนกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนวัดทรงกระเทียม 10/01/61
กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย มทบ.17 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังน้ำเย็น พร้อมทีมงาน 9/01/61
การจัดเก็บข้อมูลองค์กรเกษตรกร (3ก) โดยจัดเก็บข้อมูลกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดบางเลน 9/01/61
ประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 9/01/61
อบรมถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะด้านการเกษตร 4/01/61
จัดเวทีประเมิน วิเคราะห์ จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคล แผนพัฒนาการผลิตและค้นหา Smart Farmer ต้นแบบ 29/12/60
อบรมถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะด้านการเกษตร กลุ่มยุวเกษตรกร 28/12/60
การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย 28/12/60
การถ่ายทอดความรู้การจัดทำแผนกระบวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน 28/12/60
อบรมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 27/12/60
แนะนำการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ป ี2561 การวางแผนการตลาด 26/12/60
ัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน 26/12/60


อบรมถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร 19 /12/ 2560
ประชุมการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน (ประชุมคณะกรรมการ ศพก.) 19/12/2560
จัดเวทีถ่ายทอดความรู้การจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (Individual Farm Production Plan : IFPP) 21/12/2560


วันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 9.30 น. นางสาวปนิดา ชาวกงจักร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางปลาม้า (ทีมเยี่ยม 2) นำโดย นายวันชัย สงสุวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ นายกิตติศักดิ์ แก้วไร่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร นายธวัชชัย นกสกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมด้วยคณะกรรมการและเกษตรแปลงใหญ่ตำบลบางใหญ่ ร่วมประชุมทำแผนการผลิตและเก็บข้อมูลต้นทุนการผลิตปี 2560 เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินกิจกรรม โครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 ต่อไป ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ท่าน สจ. เสมียน หงษ์โต เข้าร่วมประชุมและพบปะชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบางใหญ่ ณ ศาลา SML หมู่ที่ 8 ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี


วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายณรงค์ แจ่มประเสริฐ เกษตรอำเภอบางปลาม้า ประธานการประชุม ร่วมด้วย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ประชุมเพื่อทบทวนและวางแผนตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) และหารือการดำเนินงานตามบัญชีจัดสรรโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานเดือนธันวาคม 2560 ดังนี้ เป้าหมายการวาดแปลง 420 แปลง,การประเมินศักยภาพเพื่อจัดทำแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 42 กลุ่ม,งานข่าวประชาสัมพันธ์ เป้าหมาย 28 ข่าว/เดือน การให้บริการแก่เกษตรกรของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) และเครือข่าย 70 ราย/เดือน/เจ้าหน้าที่, การปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ 1 ครั้ง/สัปดาห์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุร
 
       


วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นางสาวปนิดา ชาวกงจักร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ รับผิดชอบตำบลบางใหญ่ ดำเนินการชี้แจงขั้นตอนการตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง การยื่นความจำนงขอรับการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปี 2560 ระดับหมู่บ้าน โดยเวลา 9.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 พื้นที่ตั้งแปลงหมู่ที่ 1,2,8 ตำบลบางใหญ่ เวลา 11.00 น. ณ วัดอาน พื้นที่ตั้งแปลงหมู่ที่ 3,4 ตำบลบางใหญ่ เวลา 13.00 น. ณ วัดอินทราวาส พื้นที่ตั้งแปลงหมู่ที่ 6 ตำบลบางใหญ่ และเวลา 15.00 น. ณ วัดดอนกระเบื้อง พื้นที่ตั้งแปลงหมู่ที่ 5,7 ตำบลบางใหญ่ รวมเกษตรกร 470 ราย โดยเกษตรกรสามารถตรวจสอบรายชื่อปิดประกาศคัดค้านที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ภายใน 3 วัน เมื่อครบระยะเวลาที่กำหนดให้คณะกรรมการระดับหมู่บ้าน/ชุมชนรับรองความถูกต้องของข้อมูล และนำส่งข้อมูลสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีต่อไป             

     
       
       

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 กิตติศักดิ์ แก้วไร่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร รับผิดชอบตำบลสาลี ดำเนินการชี้แจงขั้นตอนการตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง การยื่นความจำนงขอรับการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปี 2560 ระดับหมู่บ้านให้กับคณะกรรมการระดับหมู่บ้าน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารสวนตำบลสาลี ตำบลสาลี พื้นที่ตั้งแปลงในตำบลสาลี เกษตรกร 779 ราย โดยเกษตรกรสามารถตรวจสอบรายชื่อปิดประกาศคัดค้านที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ภายใน 3 วัน เมื่อครบระยะเวลาที่กำหนดให้คณะกรรมการระดับหมู่บ้าน/ชุมชนรับรองความถูกต้องของข้อมูล และนำส่งข้อมูลสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีต่อไป

   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 24 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 22 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 22 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 19 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 12 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 12 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 12 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 12 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 12 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 12 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 12 ธ.ค. 60
-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่
  * ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  * แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
  * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่
 
 
 
ผู้บริหาร

zz

นายณรงค์ แจ่มประเสริฐ
เกษตรอำเภอบางปลาม้า

 
เมนูหลัก
s1 ข้อมูลพื้นฐาน
s1 ข้อมูลองค์กรและสถาบันเกษตรกร
s1 ข้อมูลการผลิตด้านพืช
s1 Smart Farmer ต้นแบบ
s1 นาแปลงใหญ่
s1 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประประสิทธิภาพ
      การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
s1  ต้นทุนการผลิตข้าว/ไร
s1  ข้อมูลพื้นที่ี่ถือครองทางการเกษตร
s1   แผนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม
s1   ผลการปฏิบัติงาน
s1   แผนพัฒนาการเกษตร
s1  ภาพถ่ายการจัดกิจกรรม
s1   คู่มือประชาชน
 
 
 
สารสนเทศกรมส่งเสริมการเกษตร
s1  การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
s1 ศบกต.
s1 Smart Farmer
s1 ฐานข้อมูลอาสาสมัครเกษตร
s1 สารสนเทศวิสาหกิจชุมชน
s1 สารสนเทศผู้ประสบภัยด้านพืช
s1 แปลงพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช
s1 องค์ความรู้เรื่องข้าว
 
เว็บแนะนำ
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 กรมส่งเสริมการเกษตร
 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมพัฒนาที่ดิน
 กรมประมง
 กรมชลประทาน
 กรมที่ดิน
 กรมปศุสัตว์

                                ลิงค์สำนักงานเกษตร
 สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี
  สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางชวช
  สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์
  สำนักงานเกษตรอำเภอสามชุก
  สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง
  สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ
  สำนักงานเกษตรอำเภอสองพี่น้อง
  สำนักงานเกษตรอำเภออู่ทอง
  สำนักงานเกษตรอำเภอดอนเจดีย์
   
   
ข้อมูลและสถานการณ์ทางการเกษตร  

การระบาดศัตรูพืช การระบาดศัตรูพืชไร่ การระบาดศัตรูไม้ยืนต้น การระบาดศัตรูข้าว
 
   
   
สำนักงานเกษตรอำเภอบางปลาม้า กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150
035-587400 E-mail.Bangplama@doae.go.th